Kontrollansvaret: Må det gjøres så vanskelig?

10. september, 2018

Skrevet av Advokat (H) og partner Ola Ø. Nisja og advokatfullmektig Tommy Thomsen
Foto: Wikborg Rein

 

Et av de mest omtalte temaer i moderne norsk kontraktsrett er kontrollansvaret. Mange synes temaet er vanskelig tilgjengelig. Her skal vi forsøke å gi noen utgangspunkter for å lette læringen.

Kjøpsloven § 27: Hovedregelen

Den mest sentrale lovbestemmelsen om erstatning i kontrakt i Norge er kjl. § 27. Bestemmelsen har, i likhet med de andre lovbestemmelsene om kontrollansvar, en klar og uproblematisk hovedregel: Dersom en part har brutt kontrakten, har den andre parten krav på erstatning for sitt direkte tap, forutsatt at de øvrige vilkårene for erstatning er oppfylt. Det er altså tale om et objektivt ansvar. Det foreligger med andre ord et ansvarsgrunnlag i og med kontraktsbruddet. Dette kan man lese rett ut av lovteksten. Hold fast ved denne hovedregelen!

Så til unntaket

Dersom parten i kontraktsbrudd godtgjør at 1) kontraktsbruddet skyldes en hindring som 2) er utenfor vedkommendes kontroll, og 3) som vedkommende ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller 4) med rimelighet kunne ventes å ha unngått eller overvunnet følgene av, er parten likevel - men først da - fri for ansvar under kontrollansvarsregelen. Lovteksten oppstiller her fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at ansvarsfritaket skal komme til anvendelse. Selv om loven stiller opp vilkår, er det riktig når det fremholdes at kontrollansvarsregelen i realiteten er en temmelig skjønnsmessig risikofordelingsregel. Det skal mye til for å bli fri for ansvar, for de fleste kontraktsbrudd vil ikke vilkårene være oppfylt. Ved anvendelsen av fritaksregelen kan det være nyttig å ha det i bakhodet. 

Tre eller fire vilkår?

For vår del er det naturlig å se hindringsvilkåret i sammenheng med vilkåret om at parten i kontraktsbrudd ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen. Uansett om man velger å gjøre dette som tre vurderinger, eller følger lovens ordlyd som oppstiller fire kumulative vilkår, må man være oppmerksom på at det er det siste som er lovens system. Lovteksten oppstiller fire formelt sett uavhengige vilkår. Tenker man skrive- eller oppgaveteknikk, blir fremstillingen best når man skiller tydelig på om man drøfter det ene eller det andre vilkåret.

Lær deg mer om de enkelte vilkårene

Det viktigste her - og selve utgangspunktet - er at man forstår hvordan bestemmelsene er bygget opp med en hovedregel (ansvar) og ansvarsfritak dersom de fire kumulative vilkårene er oppfylt. Når man har dette på plass, kan man stupe inn i detaljene og lære seg så mye som mulig om de ulike vilkårene. Når det gjelder mangler spesielt, må man lese Rt. 2004 side 675 (Bambuspinnedommen).

Hjelp for tanken

Selvig og Lilleholt uttaler følgende, som er et greit utgangspunkt for tanken når det gelder hva som skal til for at selger skal være ansvarsfri under kontrollansvarsregelen: «Vilkåret for ansvarsfrihet er – grovt sagt – at årsaken til kontraktsbruddet er en uventet hindring utenfor selgerens kontroll» (side 150). Ved anvendelsen av regelen om ansvarsfritak i en oppgaveløsningssammenheng, bør man forsøke å a) oppstille ett vilkår, b) tolke dette vilkåret abstrakt og c) anvende vilkåret konkret på faktum (subsumsjon). Deretter gjentas denne øvelsen for de øvrige vilkårene. Det er imidlertid ingen tvil om at b) og c) har en tendens til å gli over i hverandre for oss alle. Men ved i alle fall å være seg bevisst disse begrepene, vil man lettere få vist god juridisk metode.

Alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp?

En egen diskusjon er om kontrollansvarsregelen slik den har kommet til uttrykk i en rekke lovbestemmelser (se faktaboks) kan oppstilles også utenfor de lovregulerte områdene. Og hvis ja, følger skillet mellom direkte og indirekte tap med?

Det som er sikkert, er at det ikke finnes noen autoritative kilder som gir grunnlag for regelen på ulovfestet grunnlag. Her må vi nok derfor vente på at Høyesterett avgjør spørsmålet. For vår del er vi skeptiske. Regelen er detaljert utformet i lovgivningen og ytterst positivrettslig. Vi mener derfor at regelen ikke passer like godt på ulovfestet grunnlag. Men her erkjenner vi at meningene er delte.

Til slutt

Når jusen blir kompleks - det gjør den fra tid til annen - flytt tilbake til start. Finn hovedreglene og utgangspunktene, lær deg disse og fyll deretter på med detaljer. Det er da det virkelig blir moro. Lykke til med kontraktsretten!